San-Khau va Van-De xay dung con nguoi- saan nakakabili ng nguyên liệu cho xà phòng bột ,phá và xày-dg.ng mòt mà lãng quèn mút phän cî5t y6u : Ðó ià Xây-dvng mqòt con nguÙi thfch-hqp voi ché di) t [lành lap. Công vièc dó quari trpng. Bbi chC-äô mói thành-làp däu [6t açp den dâu mà con ngtrò.i van giü' nguyên n 11Ü.ng sona và nghÌ cü thi ch6-aô t6t cùng Chiu ånh htrðng mà di acn chô hú-hóa.