u giá tài s n ma X B quên sát th d i lòng sông h- xà phòng làm etsuko watanabe tóquio ms geetha velapil ,Qu nh (33 tu i, quê H i Phòng) và Ninh Vn Qu nh (28 tu i, quê H i Dng). Hi n i th l n v n ang ti p t c l n tìm 6 thuy n viên còn li ang b mt tích. P.V Theo thông tin ti bu i h p báo và l phát ng Ch ng trình bình ch n và trao t ng ch t l ng vàng th y sn Vi t Nam , l n th t nm 2017, danh hi u Cht l ng vàng th y s n Vi t Nam 2017 s