1' s M KI U NH i T- nước rửa chén kahel kahel từ vỏ cam nhâm nhi ,trong chén ch u nhi t, nh O vài gi Mt chanh, b Mc nilon l ^i, quay trong lò vi sóng 1 phút. S DX ÿy QJKL~ n nhuy n, UD\TXDOI[ i. Ú Chanh ch OjPFKRÿjRNK{QJE ÿUi màu nên không c dn cho nhi ~u. 8. S oa chua trYn GIDPHORQ (3 phút) ÄQG im ki uu Nh _t TKV Ò¢R7K } M « Khanh ...1' s M KI U NH i Ttrong chén ch u nhi t, nh O vài gi Mt chanh, b Mc nilon l ^i, quay trong lò vi sóng 1 phút. S DX ÿy QJKL~ n nhuy n, UD\TXDOI[ i. Ú Chanh ch OjPFKRÿjRNK{QJE ÿUi màu nên không c dn cho nhi ~u. 8. S oa chua trYn GIDPHORQ (3 phút) ÄQG im ki uu Nh _t TKV Ò¢R7K } M « Khanh ...1' s M KI U NH i T

trong chén ch u nhi t, nh O vài gi Mt chanh, b Mc nilon l ^i, quay trong lò vi sóng 1 phút. S DX ÿy QJKL~ n nhuy n, UD\TXDOI[ i. Ú Chanh ch OjPFKRÿjRNK{QJE ÿUi màu nên không c dn cho nhi ~u. 8. S oa chua trYn GIDPHORQ (3 phút) ÄQG im ki uu Nh _t TKV Ò¢R7K } M « Khanh ...

Contact the supplier