BO CONG THU'ONG CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VItT NAM- Ngành công nghiệp xà phòng al najma al lamia llc ,BO CONG THU'ONG CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VItT NAM Dqc 14p - Tu. do - 1-1#nh phtic So:4 7 1 1 /QD-BCT Ha Noi, ngay 0., .,thangA2.-nam 2016 QUYET DINH Ve viec phe duyet Ke ho#ch cung cap dien va van hanh